login
Արեւելահայերէնի նախամիջին մակարդակ
Դասավանդման լեզուներ
infoՈւսանողի մասնակցության տեսակը

Դասին հիմնական նպատակն է ուսանողներուն գիտելիքները կատարելագործել, արեւելահայերէնի քերականական, բառագիտական եւ հնչիւնաբանական կանոնները սորվեցնելով: Ուսանողները կը սորվին ձայնաւորներուն եւ երկհնչիւններուն հնչիւնափոխութեան կանոնները, գոյականին թիւը, ածականներուն համեմատական աստիճանները, քանակական եւ դասական թուականները , ինչպէս նաեւ բային դիմաւոր ձեւերը: Ուսանողները կը շարունակեն զարգացնել իրենց խօսելու, կարդալու, գրելու եւ լսելով ըմբռնելու կարողութիւնը:

Ակնկալուող մասնակցութեան սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նիւթեր (ձայնա- տեսա- եւ թեքսթային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ-2-3 ժամ
 • Առաջադրանքներ - 2-3 ժամ
 • Ակնկալուող շաբաթական զբաղուածութիւն - 5-8 ժամ

Մասնակիցները պէտք է`

 • Նամակագրական կապ ունենան իրենց դասընկերներուն հետ եւ հաղորդակցին քննարկումներու, ֆօրըմներու, չաթի, Skype-ի, ձայնա-տեսաքոնֆերանսի միջոցով.
 • Ընթերցեն եւ օն-լայն քննարկեն բնագիրները եւ դասանիւթերը.
 • Աշխատին պզտիկ խումբերով եւ անհատապէս` գործածելով օն-լայն միջոցներու ամբողջ համակարգ մը:

Դասընթացքի բովանդակութիւնը

 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, երկհնչիւններ, յատուկ եւ հասարակ գոյականներ, բնագիր, երկխօսութիւն;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, վանկ, գոյականին թիւը, բնագիրներ;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, շեշտ, քանակական եւ դասական թուականներ, նախադասութիւններ, բնագիր;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ցուցական դերանուններ, արտայայտութիւններ, բնագիր, եկէ´ք գրենք;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ածականի բաղդատութեան աստիճանները, արտայայտութիւններ, երկխօսութիւն, եկէ´ք գրենք;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ներկայ եւ անցեալ անկատարի խոնարհումը, արտայայտութիւններ, եկէ´ք գրենք;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ներկայ վաղակատարի եւ անցեալ վաղակատարի խոնարհումը, արտայայտութիւններ, նախադասութիւններ, եկէ´ք գրենք;
 • Նիւթի մը շուրջ բառեր, ներկայ ապակատարի եւ անցեալ ապակատարի խոնարհումը, արտայայտութիւններ, նախադասութիւններ, եկէ´ք գրենք:

Ուսուցման արդիւնքները

Արեւելահայերէնի դասընթացքը աւարտելէ ետք ուսանողները կարողութիւն կ’ունենան կիրարկելու հնչիւնափոխութեան կանոններ եւ կազմելու ճիշդ նախադասութիւններ, ինչպէս նաեւ կ’ ուսանին գոյականին թիւի կազմութիւնը, ածականներուն համեմատական աստիճանները, քանակական եւ դասական թուականները եւ բային դիմաւոր ձեւերը: Ուսանողները նաեւ կը վարժուին գրել, կարդալ եւ ճիշդ ընկալել իրենց լսած բառերը եւ նախադասութիւնները:

 

Դասընթացքի դասացուցակը

Եթէ ընտրէք մասնակցութեան կանոնաւոր ընթացքը(regular program),այդ պարագային ուս.շրջանը կը տեւէ ինը շաբաթ դաս շաբաթ ներառեալ ծանօթացման շաբաթը: Եթէ ընտրէք մասնակցութեան երկարատեւ ընթացքը(slow-mode program),այդ պարագային ուս. շրջանը կը տեւէ տասնվեց շաբաթ(1 դաս/2 շաբաթ)ներառեալ ծանօթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանօթացման շաբաթ

Ուսանողը կը ծանօթանայ կրթական առցանց տիրոյթի, ուսանողի ուղեցոյցի հետ, կ՚ամբողջացնէ իր նկարագիրը (profile), կը մասնակցի ֆորում-քննարկումին։ Այս ընթացքին ուսանողը կը ծանօթանայ նաեւ թեքնիք պահանջքներուն, հաղորդակցական եւ կրթական միջոցներուն, կ՚ընտրէ ժամային գօտին՝ ուսման ընթացքին հեռավար ուսուցիչի հետ կապ պահելու համար։

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8
Հարցումներ եւ առաջադրանքներ

Շաբաթ 4

Միջանկեալ քննութիւն

Շաբաթ 8

Աւարտական քննութիւն

Դասընթացքի պահանջները եւ գնահատման կարգը

Ուսանողները պէտք է աշխոյժօրէն մասնակցին օն-լայն քննարկումներուն, ֆօրըմներուն, չաթերուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքնորուն, ինչպէս նաեւ որոշուած ժամանակացոյցերուն յանձնեն առաջադրանքները: Ուսանողը պէտք է ծանօթանայ եւ ենթարկուի ՀՀՀ-ի Ակադեմիական Քաղաքականութեան
հետ:
Ուսանողներու յառաջադիմութիւնը կը գնահատուի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքին հաւաքած գնահատականներուն հիման վրայ, որ կը գոյանայ հետեւեալ սկզբունքներով.
20% -մասնակցութիւն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկեալ քննութիւն
30% -աւարտական քննութիւն
Ուսանողին աշխատանքը պիտի գնահատուի տառերու ձեւով համաձայն ՀՀՀ-ի Գնահատման Քաղաքականութիւնը:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփիւռ Խպլիկեան

Դասաւանդման մեթոդաբանութիւնը

Ելեկտրոնային նիւթերը պատրաստուած են օգտագործման համար դիւրին եւ լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքներն ու քննարկումները, զորս պիտի վարեն օն-լայն ուսուցիչները, կը նախատեսեն ներգրաւել ուսանողները պատմական իրադարձութիւններն ուսումնասիրելու եւ մանրամասն վերլուծութիւն կատարելու: Անհատական եւ խմբային առաջադրանքներու օգնութեամբ ուսանողները պիտի կատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրութիւններ` փոխանակելով տեղեկատուութիւնը դասընկերներու հետ: Այն ուսանողները, որոնք սեփական ներդրում կ’ունենան իրենց ուսման մէջ, աւելի նպաստաւոր վիճակի մէջ պիտի ըլլան:

Դասընթացքի նիւթերը

Օն-լայն դասանիւթերը տպագրելու անհրաժեշտութիւն չկայ: Անոնք դասերու մաս կը կազմեն: Ուսանողները պէտք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նիւթը եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները: Օն-լայն դասանիւթերը կազմուած են ընդհանրապէս հասանելի մասնագիտական լեզուաբանական գրականութեան, գիտական ուսումնական ծրագիրներու, մասնագիտական ամսագրերու մէջ վերջերս տպագրուած հրապարակութիւններու, ինչպէս նաեւ դպրոցական ուսումնական ծրագիրներու հիման վրայ:

 

Դասընթացքի գրականութեան ցանկը

 • Ս. Աբրահամեան, «Հայոց լեզու, բառուխօսք», (Երեւան, 1972)
 • Գ. Ջահուկեան, «Հայոց լեզու», (Երեւան, 1976)
 • Ջ. Կիւլամիրեան, «Հայոց լեզուի տարրական ուսուցման եղանակ», (Yerevan, 2006).
 • Վ. Ի. Կապինոս, «Развитие речи. Теория и практика обучения» [Խօսքի զարգացում, ուսուցման տեսութիւն եւ կիրարկում], (Մոսկուա, 1991)
 • Ս. Ճ. Սավիկնօն եւ Մ.Ս. Պրնս, Communicative language teaching: Where are we going? Studies in Language Learning. [Հաղորդակցման ուսուցում, Ո՞ւր կ’ երթանք, Լեզուի ուսուցում], (Օքսֆօրտ; Օքսֆօրտ Համալսարանի հրատարակութիւն, 1983).