card
login
Արևմտահայերենի նախա-միջանկյալ մակարդակ
Դասավանդման լեզուներ Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Ռուսերեն, Իսպաներեն, Թուրքերեն, Արևելահայերեն
info Ուսանողի մասնակցության տեսակը

Դասի հիմնական նպատակը ուսանողների գիտելիքները կատարելագործելն է՝ արևմտահայերենի քերականական, բառագիտական և հնչյունաբանական կանոնները սովորեցնելով: Այս ուսումնական շրջանում ուսանողները կսովորեն ձայնավորների և երկհնչյունների հնչյունափոխության կանոնները, թվի կազմությունը, ածականների համեմատական աստիճանները, քանակական և դասական թվականները, ինչպես նաև բայի դիմավոր ձևերը: Ուսանողները կշարունակեն զարգացնել իրենց գրելու, կարդալու, խոսելու և լսելով ըմբռնելու կարողությունները:

Ուսումնական շրջանի օրացույց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ձմեռ 2023

դեկտեմբեր 2 (ուրբաթ) – դեկտեմբեր 18 (կիրակի), 2022թ.

հունվար 9 (երկուշաբթի) – մարտ 14 (երեքշաբթի)

Գարուն 2023

մարտ 10 (ուրբաթ) – մարտ 26 (կիրակի)

ապրիլ 10 (երկուշաբթի) – հունիս 13 (երեքշաբթի)

Ամառ 2023

հունիս 9 (ուրբաթ) – հունիս 25 (կիրակի)

հուլիս 10 (երկուշաբթի) – սեպտեմբեր 12 (երեքշաբթի)

Աշուն 2023

սեպտեմբեր 8 (ուրբաթ) – սեպտեմբեր 24 (կիրակի)

հոկտեմբեր 10 (երկուշաբթի) – դեկտեմբեր 12 (երեքշաբթի)

Ակնկալվող մասնակցության սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նյութեր (ձայնա-, տեսա- և տեքստային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ-2-3 ժամ
 • Հարցումներ, առաջադրանքներ - 2-3 ժամ
 • Շաբաթական ակնկալվող մասնակցություն - 5-8 ժամ

Մասնակիցները պետք է.

 • նամակագրական կապ ունենան իրենց համակուրսեցիների հետ և հաղորդակցվեն ֆորում-քննարկումների, չաթի, Skype-ի, ձայնա- և տեսակոնֆերանսների միջոցով,
 • ընթերցեն և քննարկեն օնլայն տեքստերն ու նյութերը,
 • աշխատեն փոքր խմբերով և անհատապես` կիրառելով օնլայն գործիքների մի ամբողջ համակարգ:

Թեմաները

 • Երկհնչյուններ, հատուկ և հասարակ գոյականներ, բառեր, բնագիր, երկխոսություն;
 • Վանկ, թվի կազմությունը, բառեր, բնագիր, երկխոսություն;
 • Թեմատիկ բառեր, շեշտ, թվի կազմությունը, քանակական և դասական թվականներ նախադասություններ, բնագիր;
 • Թեմատիկ բառեր, ցուցական դերանուններ, արտահայտություններ, բնագրեր, եկե´ք գրենք;
 • Թեմատիկ բառեր, ածականի համեմատության աստիճանները, արտահայտություններ, երկխոսություն, եկե´ք գրենք;
 • Թեմատիկ բառեր, ներկա և անցյալ անկատար բայերի խոնարհումը, արտահայտություններ, բնագիր, եկե´ք գրենք;
 • Թեմատիկ բառեր, անցյալ կատարյալ և անցյալ անկատար բայերի խոնարհումը, արտահայտություններ, երկխոսություն, եկե´ք գրենք;
 • Թեմատիկ բառեր, ապառնի և անցյալ ապակատար բայերի խոնարհումը, արտահայտություններ, նախադասություններ, բնագիր, եկե´ք գրենք:

Ուսուցման արդյունքները

Արևմտահայերենի դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան կիրառել հնչյունափոխության կանոնները և կազմել ճիշտ նախադասություններ, ինչպես նաև կիմանան ձայնավորների և երկհնչյունների հնչյունափոխության կանոնները, գոյականի թվի կազմությունը, ածականների համեմատական աստիճանները, քանակական և դասական թվականները և բայի դիմավոր ձևերը: Ուսանողները նաև կկարողանան գրել, կարդալ և ճիշտ ընկալել իրենց լսած բառերը և նախադասությունները:

Դասացուցակը

Եթե ընտրել եք մասնակցության կանոնավոր ընթացքը (regular program), ապա ուս. շրջանը կտևի ինը շաբաթ (1 դաս/1 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը: Եթե ընտրել եք մասնակցության երկարատև ընթացքը (slow-mode program), ապա ուս. շրջանը կտևի տասնվեց շաբաթ (1 դաս/2 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանոթացման շաբաթ
Ուսանողը ծանոթանում է կրթական առցանց տիրույթի, ուսանողի ուղեցույցի հետ, լրացնում է իր նկարագիրը (պրոֆայլ), մասնակցում է ֆորում-քննարկմանը՝ ներկայացնելով ինքն իրեն: Այս ընթացքում ուսանողը ծանոթանում է նաև տեխնիկական պահանջների, հաղորդակցության և կրթական գործիքների հետ, ընտրում է ճիշտ ժամային գոտին՝ ուսման ընթացքում հեռավար դասախոսի հետ կապ հաստատելու համար:

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8
Հարցումներ և առաջադրանքներ

Շաբաթ 4

 

Միջանկյալ քննություն

Շաբաթ 8

Ավարտական քննություն

Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը

Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվենՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:
Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.

20% -մասնակցություն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկյալ քննություն
30%-ավարտական քննություն

Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն ՀՎՀ-ի գնահատման քաղաքականության:

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփյուռ Խպլիկյան

Մեթոդաբանությունը

Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը: Անհատական և խմբային առաջադրանքների օգնությամբ ուսանողները կկատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և տեղեկատվության փոխանակում: Որքան ուսանողը ներգրավված լինի ուսման մեջ, այնքան արդյունավետ կլինի վերջինս:

Դասընթացի նյութերը

Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի մասն են կազմում: Ուսանողներին անհրաժեշտ է կարդալ, լսել, դիտել ամբողջ նյութը և կատարել առաջադրանքները:
Օնլայն նյութերը կազմված են հասարակայնորեն հասանելի մասնագիտական լեզվաբանական գրականության, գիտական ուսումնական ծրագրերի, մասնագիտական ամսագրերում վերջերս տպագրված հրապարակությունների, դպրոցական ուսումնական ծրագրերի հիման վրա:

Դասընթացի գրականության ցանկը

 • Զ. Մելքոնյան, «Գործնական քերականություն արդի հայերեն լեզվի». (Պեյրութ, 2007)
 • Կ. Առաքելյան, «Դյուրին Հայերեն 1,2,3». (Բեյրութ, 2007)
 • Հ. Գալֆայան-Փանոսյան, «Արևմտահայ գրական լեզվի ուսումնական ձեռնարկ». (Երևան, 2009)
 • Կ. Սոնիկյան, «Հայոց լեզվի նոր բառարան». (Բեյրութ, 1992)