card
login
Արևմտահայերենի սկսնակ մակարդակ
Հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ Անգլերէն, Ֆրանսերէն, Ռուսերէն, Սպաներէն, Թրքերէն, Արեւելահայերէն
info Ուսանողի մասնակցութեան տեսակները

Ուսանողը կճանաչի հայոց տառերը, կսովորի կարդալ և գրել արևմտահայերեն: Սահմանափակ բառապաշարի օգնությամբ կկարողանա կազմել հաստատական և ժխտական նախադասություններ, կսվորի բայի ներկա, անցյալ կատարյալ և ապառնի ժամանակաձևերը, նաև կկարդա տարբեր թեմաներով երկխոսություններ և տեքստեր: Յուրաքանչյուր դասի վերջում ուսանողը կկատարի ուսուցողական վարժություններ:

Ուսումնական շրջանի օրացոյց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ

Ձմեռ 2023

Դեկտեմբեր 2 (Ուրբաթ) - Դեկտեմբեր 18 (Կիրակի) 20212

Յունուար 9 (Երկուշաբթի) - Մարտ 14 (Երեքշաբթի)

Գարուն 2023

Մարտ 10 (Ուրբաթ) – Մարտ 26 (Կիրակի)

Ապրիլ 10 (Երկուշաբթի) – Յունիս 13 (Երեքշաբթի)

Ամառ 2023

Յունիս 9 (Ուրբաթ) – Յունիս 25 (Կիրակի)

Յուլիս 10 (Երկուշաբթի) – Սեպտեմբեր 12 (Երեքշաբթի)

Աշուն 2023

Սեպտեմբեր 8 (Ուրբաթ) - Սեպտեմբեր  24 (Կիրակի)

Հոկտեմբեր 10 (Երկուշաբթի) – Դեկտեմբեր 12 (Երեքշաբթի)

Ակնկալվող մասնակցության սանդղակ (ժամեր/շաբաթ)

 • Նյութեր (ձայնա-, տեսա- և տեքստային)-1 - 2 ժամ
 • Քննարկումներ-2-3 ժամ
 • Հարցումներ, առաջադրանքներ - 2-3 ժամ
 • Շաբաթական ակնկալվող մասնակցություն - 5-8 ժամ

Մասնակիցները պետք է.

 • նամակագրական կապ ունենան իրենց համակուրսեցիների հետ և հաղորդակցվեն ֆորում-քննարկումների, չաթի, Skype-ի, ձայնա- և տեսակոնֆերանսների միջոցով,
 • ընթերցեն և քննարկեն օնլայն տեքստերն ու նյութերը,
 • աշխատեն փոքր խմբերով և անհատապես` կիրառելով օնլայն գործիքների մի ամբողջ համակարq:

Թեմաները

 • Հնչյուն-տառ-բառ, բառեր, բառակապակցություններ, արտահայտություններ;
 • Հնչյուն-տառ-բառ, ուղղախոսություն, բառեր, բառակապակցություններ, արտահայտություններ;
 • Հնչյուն-տառ-բառ, ուղղախոսություն, բառեր, բառակապակցություններ, արտահայտություններ;
 • Հայոց այբուբենը, ձայնավոր և բաղաձայն տառեր, բառեր, անձնական դերանուն, օժանդակ բայ, երկխոսություն;
 • Բառեր, եզակի և հոգնակի թիվ, բայեր, թվայի կապակցություններ, հատկանշային կապակցություններ, երկխոսություն;
 • Բառեր, բայի խոնարհում- ներկա ժամանակ, առարկայ ցույց տվող նախադասություններ, հարց- պատասխան արտահայտող նախադասություններ, երկխոսություն;
 • Բառեր, բայի խոնարհում- անյալ կատարյալ ժամանակ, հարց և պատասխան արտահայտող նախադասություններ, մակբայով կազմված նախադասություններ, երկխոսություն;
 • Բառեր, բայի խոնարհում- ապառնի ժամանակ, կապեր, նախադասություններ, երկխոսություն:

Ուսուցման արդյունքները

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կճանաչի հայոց այբուբենի տառերը, ճիշտ կհամադրի հնչյուններն ու տառերը, կիմանա բազմաթիվ բառեր, կկարողանա կարդալ, գրել և արտասանել այդ բառերը և այդ բառերով կազմված նախադասությունները: Ուսանողը նաև կկարողանա բայը խոնարհել երեք ժամանակաձևերով և կազմել գոյականի հոգնակին:.

Դասացուցակը

Եթե ընտրել եք մասնակցության կանոնավոր ընթացքը (regular program), ապա ուս. շրջանը կտևի ինը շաբաթ (1 դաս/1 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը: Եթե ընտրել եք մասնակցության երկարատև ընթացքը (slow-mode program), ապա ուս. շրջանը կտևի տասնվեց շաբաթ (1 դաս/2 շաբաթ)՝ ներառյալ ծանոթացման շաբաթը:

Շաբաթ 0

Ծանոթացման շաբաթ
Ուսանողը ծանոթանում է կրթական առցանց տիրույթի, ուսանողի ուղեցույցի հետ, լրացնում է իր նկարագիրը (պրոֆայլ), մասնակցում է ֆորում-քննարկմանը՝ ներկայացնելով ինքն իրեն: Այս ընթացքում ուսանողը ծանոթանում է նաև տեխնիկական պահանջների, հաղորդակցության և կրթական գործիքների հետ, ընտրում է ճիշտ ժամային գոտին՝ ուսման ընթացքում հեռավար դասախոսի հետ կապ հաստատելու համար:

Շաբաթ 1-8

Դաս 1-8
Հարցումներ և առաջադրանքներ

Շաբաթ 4

Միջանկյալ քննություն

Շաբաթ 8

Ավարտական քննություն

Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը

Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվեն ՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:
Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.

20% -մասնակցություն
20% -առաջադրանքներ
30% -միջանկյալ քննություն
30%-ավարտական քննություն

Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն ՀՎՀ-ի գնահատման քաղաքականության:

 

Օնլայն ուսուցիչներ

teacher
Զեփյուռ Խպլիկյան

Մեթոդաբանությունը

Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը: Անհատական և խմբային առաջադրանքների օգնությամբ ուսանողները կկատարեն ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և տեղեկատվության փոխանակում: Որքան ուսանողը ներգրավված լինի ուսման մեջ, այնքան արդյունավետ կլինի վերջինս:

Դասընթացի նյութերը

Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի մասն են կազմում: Ուսանողներին անհրաժեշտ է կարդալ, լսել, դիտել ամբողջ նյութը և կատարել առաջադրանքները:
Օնլայն նյութերը կազմված են հասարակայնորեն հասանելի մասնագիտական լեզվաբանական գրականության, գիտական ուսումնական ծրագրերի, մասնագիտական ամսագրերում վերջերս տպագրված հրապարակությունների, դպրոցական ուսումնական ծրագրերի հիման վրա:

Դասընթացի գրականության ցանկը

 • Զ. Մելքոնյան, «Գործնական քերականություն արդի հայերեն լեզվի». (Պեյրութ, 2007)
 • Կ. Առաքելյան, «Դյուրին Հայերեն 1,2,3». (Բեյրութ, 2007)
 • Հ. Գալֆայան-Փանոսյան, «Արևմտահայ գրական լեզվի ուսումնական ձեռնարկ». (Երևան, 2009)
 • Կ. Սոնիկյան, «Հայոց լեզվի նոր բառարան». (Բեյրութ, 1992)