Ծրագրային Առաջարկներ

ՀՀՀի ուսանողները կրնան իրենց աւարտած իւրաքանչիւր դասընթացքի համար ստացած վարկանիշները հաւաքել` Վկայական, Վկայագիր կամ Մասնագիտական Որակաւորում ստանալու նպատակով:

[Քաղաքականութիւնը Եւ Ընթացակարգերը]

Մագիստրոսի Աստիճան

ՀՀՀն մագիստրոսական ծրագիր կ’ իրականացնէ: Ան Լեզուաբանութեան ու Միջ- մշակութային Հաղորդակցութեան Մագիստրոսի կոչում կը շնորհէ: Ծրագիրը այս երկու բաժիներուն համատեղ նախաձեռնութիւնն է : Ան երկու բաժիններու փորձ կը նեռարէ՝ ուսանողներուն կարելիութիւն տալով հայկական անցեալի եւ ներկայի լեզուաբանական, պատմական եւ մշակութային բնութագիրը միջառարկայական տեսանկիւնէն ուսումնասիրելու: Ծրագիրը հետեւեալ մասնագիտացումներով Մագիստրոսի կոչում կը պարգեւէ


Այս համատեղ ծրագիրի շնորհիւ ուսանողները կարելիութիւն ունին հայկական ժառանգութեան վերաբերեալ իրենց գիտելիքները զարգացնելու, ինչպէս նաեւ հայագիտական նիւթերուն վերաբերեալ հետազօտութիւններ կատարելու:

Ընդունելութիւն

Գիտական ցանկացած բնագաւառէն, Պսակաւոր Արուեստից վկայական ունեցող ուսանողները կարելիութիւն ունին իրենց կրթութիւնը ՀՀՀի մէջ շարունակելու եւ Մագիստրոսի կոչում ստանալու:
Մագիստրոսական ծրագիրին դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւեալ փաստաթուղթերը.
Յայտերը կ՚ընդունուին մինչեւ 30 Յունիս: Կրթական Տնօրէնը մինչեւ 15 Օգոստոս կապ կը հաստատէ դիմորդին հետ: Ընդունելութեան հետ կապուած հարցերը պէտք է ուղարկել academicdirector@avc-agbu.org ել. հասցէով:

Ընթացիկ Գրաւոր Աշխատանք Եւ Հետազօտութեան Պահանջներ

Ծրագիրը երկու մասէ բաղկացած է՝ ընթացիկ գրաւոր աշխատանք եւ հետազօտութիւն: Մագիստրոսի կոչում ստանալու համար անհրաժեշտ է 120 վարկանիշ հաւաքել:
Գիտահետազօտական աշխատանք. Ա Խումբի եւ Բ Խումբի դասընթացքներ (72 վարկանիշ):
Այս վարկանիշներէն առնուազն 48-ը, այսինքն Ա Խումբի դասընթացքները, ուսանողներուն հիմնական մասնագիտական ոլորտէն պէտք է ըլլայ: Իսկ այն ուսանողները, որոնք երկրորդական մասնագիտական որակաւորման համար Պատմութիւն կամ Մշակոյթ նիւթը ընտրած են , պէտք է 24 վարկանիշ հաւաքեն (Բ Խումբի դասընթացքներ): Այդ վարկանիշները որպէս ուսանողի երկրորդական մասնագիտական որակաւորում, նշուած բաժինէն (առնուազն 18 վարկանիշ) եւ կամընտրական դասերէն պէտք է հաւաքեն: Այն ուսանողները, որոնք երկրորդական որակաւորման համար Արուեստի Պատմութիւն դասը ընտրած են, պէտք է Բ Խումբի դասընթացքներէն առնուազն 30 վարկանիշ հաւաքեն:
Դասընթացքներու ընտրութիւնը ուսանողի մասնագիտացումէն կախում ունի: Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողին կ’ օգնէ դասերը ընտրելու ատեն:
Հետազօտութիւն. Հ Խումբի դասընթացքները եւ գիտահետազօտական աշխատանք (48 վարկանիշ):
Ուսանողը 36 վարկանիշ պէտք է հաւաքէ աշխատանքային հետազօտութիւններ եւ դասախօսական աշխատանքներ կատարելու համար, ինչպէս նաեւ գիտահետազօտական աշխատանքին համար պահանջուող հետազօտական աշխատանքներէն: Մագիստրոսական գիտահետազօտական աշխատանքով ուսանողը 12 վարկանիշը կ’ ապահովէ:
Բոլոր ուսանողները տարեկան առնուազն 160 ժամ պէտք է տրամադրեն իրենց դասախօսներուն եւ ղեկավարին հետ խորհրդակցութեան համար՝ տեսահաղորդակցութեան միչոցով կամ անձամբ ներկայանալով:

Վարկանիշներ/Ուսումնական Ծրագիր Ըստ Մասնագիտացման

Հայոց Լեզու Եւ Պատմութիւն
Հայոց լեզուի դասընթացքներ ( արեւելահայերէն կամ արեւմտահայերէն)- 48 վարկանիշ (Ա խումբ):
Հայոց Պատմութիւն (որպէս երկրորդական մասնագիտական որակաւորում` 18 վարկանիշ) եւ կամընտական նիւթեր (6 վարկանիշ) - 24 վարկանիշ (Բ խումբ):
Հետազօտութիւն եւ գիտահետազօտական աշխատանք – 48 վարկանիշ (Հ խումբ):

Հայոց Լեզու Եւ Արուեստի Պատմութիւն
Հայոց լեզուի դասընթացքներ ( արեւելահայերէն կամ արեւմտահայերէն)- 42 վարկանիշ (Ա խումբ):
Հայոց Մշակոյթ (12 վարկանիշ),Պատմութիւն (12 վարկանիշ) եւ կամընտրական նիւթներ (6 վարկանիշ): Պատմութեան դասընթացքները պէտք է առնչութիւն ունենան այն պատմական ժամանակաշրջանին, որը ուսանողը իբրեւ հիմնական մասնագիտացում ընտրել է: 30 վարկանիշ (Բ խումբ):
Հետազօտութիւն եւ գիտահետազօտական աշխատանք – 48 վարկանիշ (Հ խումբ):

Հայոց Լեզու Եւ Մշակոյթ
Հայոց լեզուի դասընթացքներ ( արեւելահայերէն կամ արեւմտահայերէն)- 42 վարկանիշ (Ա խումբ)։
Հայկական Մշակոյթ (18 վարկանիշ) եւ կամընտրական նիւթներ (6 վարկանիշ) - 24 վարկանիշ (Բ խումբ)։
Հետազօտութիւն եւ գիտահետազօտական աշխատանք – 48 վարկանիշ (Հ խումբ)

Մագիստրոսի կոչում ստանալու համար ուսանողները պէտք է առնուազն միջին <լաւ> (B) գնահատական ունենան գրաւոր աշխատանքի եւ հետազօտութեան համար:

Մագիստրոս: Խորհրդատուութիւն

Կրթական տնօրէնը նաեւ մագիստրոսական ծրագիրի խորհրդատուն է: Ան պատրաստ է ծրագիրին վերաբերեալ ցանկացած հարցումի պատասխանելու, ինչպէս նաեւ անհրաժեշտ խորհրդատուութիւն տրամադրելու: Ուսանողներուն ` ըստ իրենց հետաքրքրութեան համապատասխան , կը նշանակուի նաեւ խորհրդատու, նոյնիսկ մասնագէտ – դասախօսի առկայութեան պարագային: Խորհրդատուն ուսանողին մագիստրոսական աստիճանը ապահովող դասընթացքի ուսումնասիրութեանը պատասխանատու է եւ պահանջները իրականացնող անձն է:
Դասընթացքները պէտք է խորհրդատուի հետ խորհրդակցելու ժամանակ ընտրեն: Իսկ ատենախօսութեան վերնագիրը պէտք է Հետբուհական Քննական Խորհուրդը հաստատէ:

Մագիստրոսական ատենախօսութիւն

Մագիստրոսական ատենախօսութիւնը համալսարանի երկու անդամներու ղեկավարութեամբ է որ կը գրուի: Մագիստրոսական աստիճան կը շնորհուի դասընթաքը եւ մագիստրոսական ատենախօսութիւնը յաջողութեամբ աւարտելու եւ պաշտպանելու ատեն, որը ի յայտ կը հանէ ուսանողին ինքնուրոյնութիւնը եւ իր հետազօտական հմտութիւնը: Ատենախօսութեան վերնագիրը պէտք է ուսանողին մասնագիտական ոլորտէն ըլլայ: Ատենախօսութիւնը 40 էջէն քիչ չըլլայ, եւ պէտք է գիտական աշխատանքներու չափանիշներուն եւ սկզբունքներուն համապատասխան ըլլայ:

Մագիստրոսական ծարագիրին դիմողներուն համար նախատեսուած կրթաթոշակ

Մագիստրոսական ծարագիրին դիմողները կրթաթոշակ կրնան ստանալ ՀՀՀի Կրթաթոշակի քաղաքականութեան համաձայն:

Հաւատարմագրուած Ծրագիրներ

Ընդունելութեան յատուկ պահանջքներ չկան: Հայկական կրթութեամբ հետաքրքրուած իւրաքանչիւր անձ, անկախ տարիքէն, կրնայ արձանագրուիլ: Դասընթացքները Համալսարանի ( նաեւ դպրոցի երկրորդական բաժինի աշակերտի ) մակարդակի ուսանողներուն եւ չափահասներուն համար նախատեսուած է: Դուք կրնաք վկայագիր եւ վարկանիշ ստանալ, կամ ալ պարզապէս որպէս ունկնդիր ուսանող դասընթացքին մասնակցիլ:

Վկայագիր
Վկայագիր ստանալու համար, անհրաժեշտ է առնուազն 21 վարկանիշ հաւաքել: Ուսանողը եթէ մէկ բաժինի մէջ 21 հնարաւոր վարկանիշէն 18–ն հաւաքէ, ապա տուեալ ուսանողին հիմնական որակաւորում կը շնորհուի, իսկ եթէ ուրիշ բաժինի մը մէջ 21 հնարաւոր վարկանիշէն 12–ը հաւաքէ, այդ պարագային երկրորդական որակաւորում կը շնորհուի:

Անհատական Դասընթացքներ

ՀՀՀի ուսանող կրնան դառնալ ե´ւ գիտական աստիճանի ձգտողները ե´ւ անոնք, որոնք պարզապէս՝ դասընթացքներուն կը փափաքին մասնակցիլ: Վերջիններուս համար ՀՀՀն անհատական դասընթացքներ կը տրամադրէ: Դասերը պատրաստելու ժամանակ նկատի առնուած է ուսանողներուն զբաղուածութիւնը: Դասերը ամբողջութեամբ օնլայն են:

Ուսանողը եթէ մասնակցի անհատական դասընթացքին(ներուն) եւ յաջողութեամբ աւարտէ զայն, ապա, իւրաքանչիւր դասընթացքի(ներ) համար կը ստանայ 3 վարկանիշ: Ուսանողը պէտք է, որ մասնակցի օնլայն ֆօրըմներուն, չաթերուն, նաեւ նշանակուած ժամկէտին յանձնէ շաբաթական առաջադրաքները եւ մասնակցի անհատական ու խմբային աշխատանքներուն, նախագիծերուն եւ ի վերջոյ յանձնէ աւարտական քննութիւնը:

Ունկնդիր

Ունկնդիր ուսանողը վարկանիշ չի ստանար: Մասնակից ուսանողի պէս, ունկնդիր ուսանողը պէտք է հետեւի դասընթացքի նոյն դասացուցակին եւ մասնակցի ֆորըմներուն, շաբաթական հարցումներուն, անհատական եւ խմբային աշխատանքներուն: Ունկնդիր ուսանողը առաջադրանքները եւ քննութիւնները կրնայ չյանձնել: Ունկնդիրը կը ստանայ ստուգուած կամ չստուգուած գնահատական: Ան նաեւ կրնայ իր մասնակցութեան մակարդակը՝ միջին կամ բարձր, ընտրել ըստ իր տրամադրած ժամանակին:

Վկայական/Վկայագիր Ստանալ

Վկայագիր
Շրջանաւարտները «Աւարտական Վկայագիր» ստանալու համար կրնան ՀՀՀ ի Արձանագրութեան Գրասենեակ դիմել: Վկայագիրին վրայ նշուած պիտի ըլլան շրջանաւարտի անունը, շնորհուած կոչում(ներ)ը, աւարտած դասընթացքներու անուանումները, Բարձրագոյն/Միջին Մասնագիտական Որակաւորում(ներ)ը (եթէ կիրառելի է), աւարտելու թուականը/թուականները եւ վկայագիրը շնորհող ուսումնական հաստատութեան անուանումը:

Վկայագիրը համալսարանի նախագահի կողմէ կը ստորագրուի եւ համալսարանի պաշտօնական կնիքով կը դրոշմուի: Շրջանաւարտին նաեւ կը յանձնուի վկայագիրի միջուկը, որուն մէջ նշուած կ’ ըլլան դասընթացքի վերաբերեալ որոշ տեղեկութիւններ, իւրաքանչիւր դասընթացքի համար ստացած նիշերը, կուտակած վարկանիշները եւ գնահատականի միջինը:

Վկայագիրը պէտք է ել. նամակով կամ ֆաքսով ((+374 60 612261) պահանջել:

Պահանջքը ներկայացնելու ժամանակ, պէտք է ամբողջացնել հետեւեալ տուեալները.

  • Անուն Մականունը
  • Ծննդեան թուականը
  • Աւարտած դասընթացքներու թուականները եւ անուանումները
  • Ելեկտրոնային հասցէն
  • Նամակատուփի հասցէն
Վկայականներու բնօրինակը կամ ելեկտրոնային տարբերակը ուսանողին կը տրամադրուի աշխատանքային 10 օրերու ընթացքին:


Վկայական

Վկայականները կը տրամադրուին ըստ ուսանողի պահանջքին, դասընթացքի մը մակարդակը աւարտելէն ետք: Վկայականները պէտք է ել. նամակով կամ ֆաքսով (+374 60 612261) պահանջել:

Պահանջքը ներկայացնելու ժամանակ, պէտք է ամբողջացնել հետեւեալ տուեալները.

  • Անուն Մականունը
  • Ծննդեան թուականը
  • Աւարտած դասընթացքներու թուականները եւ անուանումները
  • Ելեկտրոնային հասցէն
  • Նամակատուփի հասցէն
Վկայականներու բնօրինակը կամ ելեկտրոնային տարբերակը ուսանողին կը տրամադրուի աշխատանքային 10 օրերու ընթացքին: